Bratislava – Zákon síce priamo dražbu nehnuteľnosti umožňuje vykonať, avšak je potrebné upozorniť na to, že veľká časť zo všetkých vykonaných dražieb nehnuteľností nespĺňa prísne zákonné požiadavky.

Vydraženú nehnuteľnosť je možné získať späť

29. január 2019

Aj po uskutočnení (ne)dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti existujú zákonné možnosti ako ju získať späť!

V dôsledku dražby nehnuteľnosti prechádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti z pôvodného vlastníka (dlžníka) na nového vlastníka – osobu, ktorá nehnuteľnosť vydražila. Pôvodný vlastník nehnuteľnosti stráca vlastnícke právo a v zmysle právnej úpravy by mal nehnuteľnosť vypratať a umožniť jej užívanie novému majiteľovi. Z pohľadu bánk, nebankových spoločností a iných veriteľov je dražba nehnuteľnosti bohužiaľ “celkom štandardný spôsob“, ako sa dostať k svojim peniazom. Z pohľadu dlžníka (vlastníka nehnuteľnosti) však ide o úkon, ktorý zásadne ovplyvňuje životnú situáciu nie len jeho samotného, ale aj jeho rodinných príslušníkov. Nie každý si môže dovoliť vlastniť viacero nehnuteľností a v mnohých prípadoch tak ide doslova o strechu nad hlavou. 

Zákon síce priamo dražbu nehnuteľnosti umožňuje vykonať, avšak je potrebné upozorniť na to, že veľká časť zo všetkých vykonaných dražieb nehnuteľností nespĺňa prísne zákonné požiadavky. Takéto dražby sú teda nezákonné. V dôsledku takejto nezákonnosti je následne možné dražbu nehnuteľností napadnúť, a to dokonca aj po jej ukončení (t.j. potom, ako dražba skončí stratou vlastníckeho práva pôvodného vlastníka / dlžníka). 

Je veľmi dôležité aby každá osoba, ktorej sa dražba nehnuteľnosti týka, svoju situáciu riešila! 

V  mnohých prípadoch je totiž právna úprava naklonená práve na stranu dlžníka. Jediným dôvodom, prečo nezákonné dražby nehnuteľnosti veriteľom prechádzajú je, že dlžníci (pôvodní vlastníci nehnuteľností) nevedia alebo z nejakého dôvodu nechcú bojovať za svoje práva. Pritom je potrebné opäť zdôrazniť, že veľká časť dražieb nehnuteľností je skutočne nezákonných a v prípade, ak by osoba postihnutá takouto dražbou situáciu riešila, znamenalo by to zachovanie jej vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Viac v zásadách postupu pri dražbe nehnuteľnosti. 

 

V prípade, ak dražba nehnuteľnosti už prebehla (nehnuteľnosť sa vydražila), potom je nevyhnutné napadnúť platnosť (zákonnosť) dražby najneskôr do 3 mesiacov od príklepu licitátora na dražbe (deň konania dražby). Platnosť dražby je potrebné napadnúť na súde. Po začatí súdneho konania ohľadom vášho vlastníckeho práva je následne veľmi dôležité to, aby bola príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom, vyznačená na liste vlastníctva poznámka o začatí súdneho konania k nehnuteľnosti. Takýmto spôsobom sa obmedzí riziko spôsobené ďalšími možnými predajmi nehnuteľnosti tretím osobám, čo sa po vydražení nehnuteľnosti veľmi často stáva. 

Dražbu nehnuteľnosti teda je možné napadnúť, pričom zákon priamo predpokladá, že dražba môže byť určená za neplatnú (t.j. takú, ktorá nespôsobuje stratu vlastníckeho práva pôvodného vlastníka). Na napadnutie platnosti dražby je však stanovené pomerne krátke obdobie 3 mesiacov, a preto je nevyhnutné, aby pôvodný vlastník nehnuteľnosti začal konať bezodkladne. Dá sa povedať, že zákonná úprava týkajúca sa dražieb nehnuteľností je pomerne náročnou oblasťou práva, z toho dôvodu všetkým dotknutým osobám v takomto prípade odporúčame vyhľadať odborne zdatnú osobu, ktorá sa špecializuje na oblasť dražieb nehnuteľností a ochrany spotrebiteľa. 

Ak ste nestihli dražbu nehnuteľnosti napadnúť v zákonnej trojmesačnej lehote, ešte to pre Vás neznamená prehratý boj a stále Vám zostávajú niektoré zákonné možnosti obrany a zadosťučinenia, o ktorých si povieme v ďalšom príspevku.

 

_______________________________________________

STOP Dražbám
© MP Advisory, s.r.o.

stop dražbám!

Riešime ochranu spotrebiteľa najmä v oblasti dražieb nehnuteľností

© MP Advisory, s.r.o.

error

Zdieľať cez Facebook