Bratislava – vedeli ste, že náhrady škody je možné sa pri nezákonnej dražbe domáhať s omnoho väčším časovým odstupom od uskutočnenia dražby, ako pri domáhaní sa neplatnosti dražby nehnuteľnosti?

nárok na náhradu škody po nezákonnej dražbe nehnuteľnosti

13. mája 2019

Je možné sa brániť, ak od dražby Vašej nehnuteľnosti uplynuli viac ako 3 mesiace?

Dražba nehnuteľnosti je zákonom striktne upravený proces, pri ktorom má tak navrhovateľ dražby (najčastejšie veriteľ) ako aj dražobná spoločnosť povinnosť postupovať v súlade so zákonom. V prípade porušenia zákona prichádzajú do úvahy “sankcie”, ktoré slúžia na ochranu práv pôvodného majiteľa – dlžníka. Jednou z takýchto zákonných sankcii je okrem neplatnosti dražby ako takej, tiež prípadná zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnou dražbou. 

 Zodpovednosť za škodu znamená, že dlžník (resp. vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa dražila) môže požadovať od veriteľa resp. dražobnej spoločnosti, aby mu zaplatili peniaze (škodu) na jeho účet, a to z dôvodu, že porušili zákonné ustanovenia upravujúce dražby nehnuteľností. 

Predpokladom a podmienkou vykonania dobrovoľnej dražby je písomné vyhlásenie záložného veriteľa o pravosti, výške a splatnosti dlhu, pre ktorý sa navrhuje výkon záložného práva predajom nehnuteľnosti na dražbe. V praxi najčastejšie prípady porušenia sú z dôvodu nesprávnych údajov uvedených v takom vyhlásení. Zodpovednosť za škodu potom vzniká priamo zo zákona. V rámci vyhlásenia o pravosti, výške a splatnosti dlhu vlastne veriteľ pre účely dražby identifikuje, akú vysokú má voči dlžníkovi pohľadávku a tá sa následne bude uspokojovať v dražbe (z výťažku dražby). 

Áno. 

Veriteľ má možnosť určiť si sám svojim vlastným vyhlásením pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky voči dlžníkovi. Takáto výlučne veriteľom identifikovaná pohľadávka sa následne uspokojuje dražbou nehnuteľnosti. 

Ako správne predpokladáte, v mnohých prípadoch veritelia vo vyhlásení uvedú výšku pohľadávky, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Stáva sa napríklad to, že hoci má dlžník možnosť splácať dlh v splátkach a nikdy neprišlo k zákonnému zosplatneniu celej pohľadávky, požaduje veriteľ zrazu od dlžníka zaplatenie celého záväzku – čo je samozrejme nezákonný postup.

 
 

 

 

Príklad: 

Dlžník čerpal úver 10.000 EUR na 5 rokov s výškou mesačnej splátky 200 EUR; pričom po 5 rokoch mal zaplatiť 12.000 EUR. Úver bol zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti dlžníka. Po jednom roku splácania veriteľ nezákonne od dlžníka požaduje zaplatiť celú zostávajúcu sumu 9.600 EUR navýšenú o ďalšie náklady a sankcie. Dlžník samozrejme takúto sumu naraz k dispozícii nemá a teda ju neuhradí. Veriteľ na to reaguje tak, že iniciuje dražbu nehnuteľnosti a v písomnom vyhlásení uvedie, že má voči dlžníkovi pohľadávku 9.600 EUR + ďalšie náklady a sankcie. 

Dlžník môže byť pri tom v omeškaní napríklad len s troma splátkami. keďže nikdy neprišlo k zákonnému zosplatneniu celej pohľadávky, skutočná výška pohľadávky nie je 9.600 EUR + ďalšie náklady a sankcie, ale len 600 EUR. Dražba nehnuteľnosti je v takom prípade nezákonná. Veľakrát sa však aj napriek porušeniu zákona dražba zrealizuje a rodina tak stratí strechu nad hlavou.

 

"Možnosť domáhať sa neplatnosti nezákonnej dražby je zo zákona časovo výrazne obmedzená, a to na 3 mesiace od vydraženia. To sa však netýka náhrady škody"

Pokiaľ ide o náhradu škody, tú je možné požadovať aj s väčším časovým odstupom – zväčša minimálne do 2 rokov po vykonaní dražby. Náhradu škody prichádza do úvahy aj v prípade, ak už napríklad nie je možné napadnúť samotnú platnosť dražby nehnuteľnosti. 

Ak ste jedným z množstva spotrebiteľov, ktorému vydražili nehnuteľnosť, potom vám odporúčame zabezpečiť si odborné posúdenie zákonnosti vašej dražby a následne sa domáhajte náhrady škody

 

 

_______________________________________________

STOP Dražbám
© MP Advisory, s.r.o.

stop dražbám!

Riešime ochranu spotrebiteľa najmä v oblasti dražieb nehnuteľností

© MP Advisory, s.r.o.

error

Zdieľať cez Facebook