Bratislava – Ak sa dražba uskutočnila a jej výsledkom bolo vydraženie nehnuteľnosti (a prípadne aj zápis nového vlastníka nehnuteľnosti do katastra), je v určitých prípadoch možné sa domáhať neplatnosti takejto dražby

Najčastejšie dôvody neplatnosti dražby nehnuteľnosti

02. mája 2019

Ak sa dražba uskutočnila a jej výsledkom bolo vydraženie nehnuteľnosti (a prípadne aj zápis nového vlastníka nehnuteľnosti do katastra), je v určitých prípadoch možné sa domáhať neplatnosti takejto dražby.

Právo podať žalobu o určenie neplatnosti dražby však zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu licitátora na dražbe – teda časový priestor na využitie možnosti brániť sa a napadnúť dražbu, je relatívne krátky. 

Napadnutiu zákonnosti dražby sme sa už na našom blogu venovali v predchádzajúcom článku Vydraženú nehnuteľnosť je možné získať späť, a preto sa v tomto príspevku budeme zaoberať konkrétnymi dôvodmi, pre ktoré môže byť dražba neplatná. 

 

 

Medzi najčastejšie dôvodu neplatnosti dražby patria nasledovné:

a) záložná zmluva, na základe ktorej sa dražba vykonala je v rozpore so zákonom;

b) počas prípravy alebo priebehu dražby prišlo k porušeniu zákona o dražbách;

c) prostredníctvom dražby sa má uspokojiť pohľadávka, ktorá je v rozpore so zákonom (pod týmto bodom sa môže skrývať pomerne veľa prípadov – vrátane nezákonnosti úverových zmlúv, na základe ktorých záväzok dlžníka vznikol a pod.);

d) veriteľ požaduje vykonať dražbu na uspokojenie pohľadávky, ktorá neexistuje alebo ktorá je podstatne nižšia ako tvrdí, prípadne ktorá ešte nie je splatná (pritom často prichádza k tomu, že veriteľ nezákonne pohľadávku zosplatní a následne vymáha aj prostriedky, na ktoré nemá nárok);

e) predmet dražby nepatrí záložcovi, prípadne nie je možné ho vôbec dražiť;

f) znalecký posudok bol vyhotovený v rozpore so zákonom (opäť veľmi častá situácia, ktorá sa stáva v mnohých prípadoch je, že znalecký posudok podstatne podhodnocuje skutočnú trhovú cenu nehnuteľnosti);

g) výťažok z dražby bol rozdelený v rozpore so zákonom, prípadne boli v rámci dražby uspokojované náklady alebo plnenia, na ktoré nebol nárok (napríklad dražobné spoločnosti si v niektorých prípadoch neprimerane navyšujú svoje odmeny, ktoré následne strhnú dlžníkovi z výťažku dražby a pod.).

Dôsledok neplatnosti

 Dôsledkom neplatnosti dražby (rozhodnutím súdu o neplatnosti) je obnovenie pôvodného stavu, t.j. aj obnovenie vlastníckeho práva pôvodného vlastníka nehnuteľnosti (dlžníka / záložcu). Na druhej strane je však tiež potrebné vrátiť všetky rozdelené finančné prostriedky, ak také boli, späť vydražiteľovi, keďže tento v rámci dražby za nehnuteľnosť zaplatil, avšak v dôsledku neplatnosti dražby sa nestal jej vlastníkom. 

 V každom prípade však odporúčame konať bezodkladne a nečakať s akýmikoľvek krokmi na obdobie po uskutočnení dražby. Zistite čo robiť v prípade dražby nehnuteľnosti. 

Ak máte otázky k neplatnosti už uskutočnenej dražby nehnuteľnosti kontaktujte nás a radi my vám pomôžeme.

 

 

_______________________________________________

STOP Dražbám
© MP Advisory, s.r.o.

stop dražbám!

Riešime ochranu spotrebiteľa najmä v oblasti dražieb nehnuteľností

© MP Advisory, s.r.o.

error

Zdieľať cez Facebook